Uit de kerkenraad van mei. Uit de kerkenraad van mei.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet zijn de rechten van de burgers vastgelegd omtrent vastleggen, bewaren en delen van persoonsgegevens. We hebben het privacystatement ingevuld.  Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is. Bij het maken van het volgende informatieboekje zal toestemming worden gevraagd aan iedereen die wordt vermeld over het opnemen van zijn/haar gegevens. Ambtsdragers, vrijwilligers en de gemeente worden geïnformeerd over het privacybeleid. De verklaring wordt gepubliceerd op de website en er komt een exemplaar ter inzage te liggen in het kerkelijk bureau.
Wij als Bronkerk volgen de richtlijnen die worden gemaakt door de PKN. Voor de volgende vergadering wordt een gesprekshandleiding geagendeerd en gaan we concrete acties uitwerken.
 
Vertrouwenspersoon
Bij veel bedrijven en organisaties is een vertrouwenspersoon aangesteld.
Als iemand iets vertrouwelijk wil bespreken of niet weet wat hij of zij aan moet met een gebeurtenis of een situatie, dan kan men bij de vertrouwenspersoon terecht. Een dergelijk gesprek valt onder geheimhouding en in overleg wordt een vervolg afgesproken. Dat kan een advies zijn of ook een actie. We zijn dankbaar dat we voor de Bronkerk een vertrouwenspersoon gevonden hebben in de persoon van Cornelie Dokter.
 
Stand van zaken vacature organist/cantor
In april heeft de commissie kerkmusicus Jan Hamberg aan de kerkenraad aanbevolen als nieuwe kerkmusicus. Vervolgens is het arbeidscontract afgestemd en met ingang van één juni is Jan Hamberg onze nieuwe cantor/organist. De KR is blij met dit resultaat. Voor de volgende vergadering zal de sollicitatiecommissie worden uitgenodigd om hen te bedanken voor het werk dat ze hebben verricht.


Stand van zaken vacature predikant
Op de vacature voor predikant zijn 15 reacties binnengekomen, waaruit 8 kandidaten zijn geselecteerd. Met vier van hen worden gesprekken gevoerd en diensten beluisterd. De bedoeling is daarna twee kandidaten uit te nodigen om voor te gaan in een dienst in de Bronkerk. De planning is dat de beroepingscommissie eind juni een kandidaat voordraagt aan de kerkenraad.  
 
Wat verder ter tafel kwam
Exit gesprek en evaluatie afscheid van ds. Bart Ramaker
Pastoraat in vacature-tijd
Protocol werkwijze uitvaartteam  

terug