Uit de kerkenraad, maart 2018 Uit de kerkenraad, maart 2018

Startzondag 16 september 2018
Wat wordt het thema van de startzondag een ‘Goed gesprek’ of ‘Kerkproeverij’? Op 6 april organiseert de Raad van Kerken een dag over het thema ‘Kerkproeverij’. Vanaf mei komt er meer informatie beschikbaar over ‘Goed Gesprek’. Voor de organisatie van de startzondag vragen we Remko Groen, een ander lid van de kerkenraad en iemand die vorig jaar meegeholpen heeft met de organisatie van de startzondag.
 
Beëindiging tweewekelijkse weekopening Sprengenhof
Tot heden werd éénmaal per twee weken, op de maandagochtend, weekopeningen gehouden op de Sprengenhof. Daarin gaan zowel predikanten als lekenvoorgangers voor.  Ook zorgt de coördinator van deze vieringen ervoor dat er een organist en voldoende vrijwilligers zijn om potentiële bezoekers op te halen en te begeleiden.
De afgelopen jaren is het aantal bezoekers steeds kleiner geworden als gevolg van de grotere gezondheidsproblematieken waarmee mensen in het verzorgingshuis worden opgenomen. Op dit moment komen er zeven mensen naar de weekopening, waarvan er drie de weekopening “bewust” meemaken. Al langer is overleg geweest met de geestelijk verzorger van Sprengenhof, mevr. Mariëtte Bossenbroek. Die gesprekken hebben ertoe geleid dat er gezocht gaat worden naar een passender manier om geestelijke verzorging te bieden. Daarbij komt dat op dit moment de functie van coördinator vacant raakt.
Al met al is besloten om half 2018 te stoppen met vieringen in deze vorm.
 
Vorming & Toerusting
De jaarlijkse evaluatie van V&T en de kerkenraad. Herma Willemsen en Paul Gelderloos schuiven aan bij de vergadering. Kort wordt teruggeblikt op de afgelopen periode. De opkomst bij de activiteiten is goed, bij de avond over de Islam zelfs erg goed. Wellicht kan hier een vervolg aan worden gegeven, bijv. over het Jodendom. Vooruitkijkend worden nog enkele suggesties gedaan. Na de vacaturetijd weer eens een studieavond, een excursie naar Groot Schuylenburg (expositie over het Apeldoornsche Bosch), een avond over Tolkien. De werkgroep heeft uitbreiding nodig en vraagt de kerkenraad om suggesties hiervoor aan hen door te geven. Ook wordt gewezen op het belang van het afstemmen van de agenda met de werkgroep Vieren en de raden.  Bij het plannen van nieuwe activiteiten, kijk dan ook even op de agenda op de website of er dan geen andere grotere activiteiten gepland zijn.  
 
Wat verder ter tafel kwam:

  • Evaluatie vrouwendag (30 deelnemers) op 17 maart
  • Jaarrekening Diaconie 2017
  • Stand van zaken beroepingscommissie
  • Stand van zaken vacature organist/cantor. 

 

terug